Skip to content

Return Policy

TERUGSTUURBELEID

100% GEGARANDEERDE RENDEMENTEN

Bij MoryShop is klanttevredenheid onze # 1 prioriteit! We willen dat je heel enthousiast bent over je aankopen bij ons! 

Tip: Als u een artikel van meer dan $ 75 verzendt, kunt u overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. We kunnen niet garanderen dat we je geretourneerde artikel zullen ontvangen.

De klant moet duidelijk uitleggen wat er is gebeurd, anders duurt de afhandeling onnodig lang.

U hoeft ons geen foto's te sturen van wat u hebt besteld, omdat we deze informatie in ons systeem hebben. We vertrouwen de klant wanneer hij zegt dat het verkeerde artikel is ontvangen.

Wij waarderen eerlijke klanten!
In het kort komt ons retourbeleid neer op het volgende:

.
a) Het ontvangen product is een ander product als besteld door de koper (verkeerde product).
Wij verzoeken u om zo snel mogelijk en het liefst binnen 2 dagen na ontvangstdatum dit aan ons te melden.

Wacht onze instructies af hoe verder te handelen EN stuur in geen geval het ontvangen pakket terug naar ons retouradres.

Stuur de volgende 4 documenten als bijlage van een mailbericht naar support@moryshop.com

1) een copie van de bestelbevestiging of factuur.

2) een copie van de pickinglist (dat is de lijst waarop de verzendafdeling afvinkt wat er moet worden verzonden).

3) een foto van het ontvangen (en dus verkeerde) product, inclusief de BARcode van het product.

4) beschrijf in het kort het verschil tussen het ontvangen product en het product dat u verwacht en besteld had.

LET OP:

Buiten de genoemde reclamatietermijn van 2 dagen en/of zonder het tonen van de 3 genoemde documenten kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

> verkeerde producten moeten ALTIJD terug naar ons magazijn met een speciaal etiket dat deel uitmaakt van de instructies die u ontvangt naar aanleiding van de melding.

> het product mag absoluut niet worden gebruikt, de verpakking moet de originele verpakking blijven en geen sporen van beschadiging tonen.

> bij akkoordbevinding door onze controleafdeling ontvangt u de volledige aankoopsom inclusief de verzendkosten terug. Eventuele retourverzendkosten zijn voor onze rekening, die hoeft u derhalve niet te betalen.

.
.b) Niet alles ontvangen
Wij verzoeken u om zo snel mogelijk en het liefst binnen 2 dagen na ontvangstdatum dit aan ons te melden.

Sporadisch komt het voor dat niet de hele bestelling is ontvangen. 

Stuur de volgende 4 documenten als bijlage van een mailbericht naar support@moryshop.com

1) een copie van de bestelbevestiging of factuur.

2) een copie van de picking(afvink-)list (dat is de lijst waarop de verzendafdeling afvinkt wat er moet worden verzonden).

3) Foto van het bijgevoegde etiket van de vervoerder.

4) Foto van de doos.

5) vermeld in de mail welk artikelnummer van de pickinglist ontbreekt (of indien hierop ontbrekend het artikelnummer zoals vermeld op de factuur).

LET OP:

Buiten de genoemde reclamatietermijn van 5 dagen en/of zonder het tonen van de 4 genoemde documenten kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

.
.
c) Het bestelde product blijkt bij aanbieding door de pakketbezorger duidelijk te zijn beschadigd.
(verpakking is duidelijk zwaar beschadigd)
> weiger de ontvangst en maak een foto van het beschadigde pakket, controleer zonodig ook de inhoud van uw bestelling op beschadiging.

> lees verder op de pagina (Garantie) voor verdere instructies.

.
.
d) Het bestelde product blijkt bij uitpakken beschadigd of defect.
(verpakking is NIET beschadigd)
Wij verzoeken u om zo snel mogelijk en het liefst binnen 2 dagen na ontvangstdatum dit aan ons te melden.

> Wacht onze instructies af hoe verder te handelen EN stuur in geen geval het ontvangen pakket terug naar ons retouradres.

Stuur de volgende 4 of 5 documenten als bijlage van een mailbericht naar support@moryshop.com

1) een copie van de bestelbevestiging of factuur.

2) een copie van de pickinglist (dat is de lijst waarop de verzendafdeling afvinkt wat er moet worden verzonden).

3) een foto van het defecte product of een korte video die een slecht functioneren aantoont.

4) ALS het product beschadigd is aangetroffen in de verpakking, gelieve dan ook een foto te sturen van de buitenkant van de doos waarop duidelijk het etiket van de transporteur te zien is inclusief (bar)codes. Een en ander in verband met mogelijke schadeclaims richting transporteur.

Ook hebben wij in dat geval een foto nodig van het beschermingsmateriaal zoals piepschuim dat in de doos zat!

5) een foto van het door u ingevulde herroepingsformulier voor beschadigde of defecte producten (beschrijf in het kort het probleem)

LET OP:

Buiten de genoemde reclamatietermijn van 2 dagen en/of zonder het tonen van de 4 genoemde documenten kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

> als u het pakket zonder onze instructies af te wachten retourneert naar ons retouradres in Nederland of Spanje, wordt uw aanvraag niet meer in behandeling genomen en vindt geen terugbetaling plaats.

> defecte producten moeten ALTIJD terug naar ons centrale magazijn in Valencia (Spanje) met een speciaal etiket dat deel uitmaakt van de instructies die u ontvangt naar aanleiding van de melding. Terugzendingen van defecte producten naar ons retouradres (in Nederland, zie punt D) worden niet verwerkt: bij ontvangst op het retouradres (in Nederland, zie punt E) worden defecte producten altijd vernietigd en terugbetaling kan niet plaats vinden.

> indien het bestelde product bij het uitpakken beschadigd of defect is, gebruik het product dan niet. Stuur het product bij voorkeur in de originele verpakking terug en voorkom sporen van beschadiging.

> bij akkoordbevinding door onze controleafdeling ontvangt u 100% van de aankoopsom inclusief de verzendkosten terug. Eventuele retourverzendkosten zijn voor onze rekening, die hoeft u derhalve niet te betalen.

WANNEER BETAALT Moryshop GEEN 100% VAN DE PRODUCTWAARDE TERUG?

- Wanneer het product duidelijke tekenen vertoont van foutief gebruik of ongerechtvaardigde schade, of aankomt in slechte staat; 

- Wanneer het product wordt geretourneerd zonder de verpakking, met een beschadigde verpakking, of met transportlabels die de verpakking onbruikbaar maken - 50% van de productwaarde zal in mindering worden gebracht als dit te wijten is aan de consument; 

- wanneer het product geretourneerd wordt met ontbrekende delen of accessoires, of als de incidentbeschrijving onecht is - het product zal niet worden terugbetaald.

Erg belangrijk: er worden geen terugbetalingen gedaan voor aan Moryshop geretourneerde producten die geen gebreken hebben of waarvan de incidentbeschrijving onecht is. Ze worden opgeslagen in ons magazijn en u ontvangt een melding. U moet 7 dagen na ontvangst van deze melding bevestigen dat u wilt dat de producten teruggezonden worden naar uw adres nadat u voor de verzendkosten heeft betaald. Indien we geen bevestiging of betaling ontvangen binnen 7 dagen, zullen de producten worden vernietigd in een containerpark en zal Moryshop geen enkele aanspraak op de producten aanvaarden onder welke omstandigheden dan ook.

WANNEER WORDT HET GELD TERUGGESTORT?

Als de koopwaar is ontvangen in onze magazijnen, en na controle van de status ervan, zullen we doorgaan met restitutie van het bedrag naar het door koper in herroepingsformulier genoemde bankrekening. Houd in gedachten dat het restitutieproces enkele weken kan duren om de ontvangen koopwaar te evalueren.

.
.
e) Herroeping (van nieuwe onbeschadigde en ongebruikte producten):
(deze procedure geldt alleen voor onbeschadigde EN ongebruikte producten die weer als nieuwe outlet kan worden aangeboden)

(deze procedure geldt dus NIET voor beschadigde en/of defecte en/of reeds gebruikte producten: volg hiervoor procedure D) !!!)

U (de consument oftewel klant) heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per email) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF INVOEGEN), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, EXclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, toch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

Ons retouradres: [zie hieronder bij TERUGZENDEN VAN PAKKETTEN] 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Ook verzegelde audio- en video-opnamen en verzegelde computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken is uitgesloten." 

BEDENKTERMIJN 

- De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag nadat de consument álle artikelen uit de bestelling heeft ontvangen. 

Tijdens de bedenktermijn kan de consument zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. 

Tijdens deze termijn kan de consument de overeenkomst dus 'ontbinden' of 'herroepen'. 

Ontbinden is niet hetzelfde als retourneren. Het gaat erom dat de consument binnen de termijn aan de webwinkel ondubbelzinnig kenbaar maakt dat hij van de aankoop afziet. 

De consument kan niet verplicht worden de retour vooraf aan te melden. De consument moet er ook voor kunnen kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient de klant dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. 

De consument heeft ook de mogelijkheid om de retour vooraf aan te melden (bijvoorbeeld door het formulier te mailen). 

Vanaf het moment dat de consument heeft laten weten van de koop af te zien, heeft deze vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. 

Dus: indien de consument op de laatste dag van de bedenktermijn aan de herroepingsmededeling uitreikt, heeft deze vervolgens nog een 14 dagen om te retourneren. 

- Zodra de webwinkel een mededeling van herroeping ontvangt, is zij verplicht deze ook te bevestigen (per mail). 


WAARDEVERMINDERING BIJ BESCHADIGING 

- Tijdens de bedenktermijn kan men de producten beoordelen of deze ze wenst te behouden. 

Indien de consument verder gaat dan nodig is voor deze beoordeling, mag de webwinkel de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het gebruik van mobiele airconditioners.

> Graag terugsturen met originele verpakking indien dat redelijkerwijs mogelijk is. 

De consument dient voorzichtig om te gaan met de producten en mocht er schade zijn ontstaan, kan de consument mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan. 

Beschadigde produkten (bijvoorbeeld tijdens transport, zie punten c) en d)) zullen via een aparte (schadeverzekerings-) procedure worden teruggehaald door een door ons aangeboden bode. 

TERUGBETALINGSTERMIJN 

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (EXclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. De webwinkel mag echter wachten met terugbetaling totdat de producten zijn ontvangen, of tot het moment dat de consument aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd. 

- De webwinkel doet de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de aankoop heeft gedaan (voor zover technisch mogelijk). 

VERZENDKOSTEN RETOURZENDING 

- De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening. 

De gemaakte verzendkosten worden dan in mindering gebracht van de terugbetaling.

.

TERUGZENDEN VAN PAKKETTEN


Stuur met het retourpakket altijd de volgende 3 documenten mee:

(stuur deze 3 documenten óók als bijlage van een mailbericht naar support@moryshop.com):

1) een copie van de bestelbevestiging of factuur.

2) een copie van de pickinglist (dat is de lijst waarop de verzendafdeling afvinkt wat er moet worden ingepakt en verzonden).


----------------------------------------------------------------------------------

Het retouradres in Nederland is:

moryshop
Kooikersweg 134 
5223 KK,'s-Hertogenbosch,
the Netherlands.

----------------------------------------------------------------------------------


                     garantie


f) Hoe goederen met fabricagefouten retourneren (garantiekwestie)?
moryshop geeft een uitzonderlijke gratis ophaalservice voor producten met fabricagefouten. 

Stap 1
Stuur een mailbericht naar support@moryshop.com, onder vermelding van de bestelreferentie. Beschrijf zo goed mogelijk wat mankeert aan het ontvangen product.

Stap 2
moryshop bestudeert de klacht via het ontvangen mailbericht en zal binnen 48 uur een mailbericht terugsturen met daarin beschreven de te volgen procedures.

Stap 3 (het terugsturen of het laten ophalen van het pakket)
Bereid het pakket in optimale conditie voor en presenteer alle defecte producten in (een) grote kartonnen doos(dozen). Onthoud dat de originele dozen van de producten zelf intact dienen te arriveren, zonder stickers of schade. Daarom is het essentieel om kartonnen dozen te verstevigen en ze goed dicht te plakken.

Plak het label dat ons systeem voor afdrukken genereert en dat u via mail van ons ontvangt, op ieder pakket. Vergeet niet om dit label (welke het RMA nummer bevat in verband met uw ophaling, het pakketnummer en een identificatiebarcode) te printen en plakken op elk pakket.

De garantie dekt fabricagefouten en dekt in geen geval slijtage of misbruik. We zullen alleen het geld retourneren van de producten die een fabricagefout hebben, dus u dient de producten die tekenen van slijtage of schade vertonen goed te inspecteren. 

In het geval van een beschadigde verpakking of met koerierszegels zal 100% van de waarde van het product niet worden terugbetaald. Daarom is het belangrijk dat u de teruggestuurde waar goed weet te beschermen met een extra kartonnen doos, om de eigen verpakking van het product niet te beschadigen.

Stap 4
Als de producten eenmaal zijn ontvangen, zal de garantieafdeling elk van hen analyseren en als ze eenmaal allemaal zijn geverifieerd, zal een vervanging of retourbetaling worden gedaan, waar nodig. De betalingen zullen worden gedaan via de weg zoals die door ons zijn ontvangen. Het proces van controleren en terugbetalen van de koopwaar kan enkele weken in beslag nemen vanaf het moment van ontvangst in het magazijn.

> Neem in gedachten, dat afhankelijk van het product, de fabrikant altijd eerst de gelegenheid moet krijgen het defect aan het product te herstellen. Hiervoor krijgt de fabrikant 30 dagen de tijd, na ontvangst van het geretourneerde product in ons magazijn. Een gerepareerd product wordt zonder kosten voor de koper weer naar de koper terug gezonden.